More

  §1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu „ITbuddy”, zwanego dalej Serwisem. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz Administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
  2. „Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem itbuddy.pl wraz ze wszelkimi jej podstronami.
  3. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:
   1. Administrator Serwisu / Danych – Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-149), ul. Racławicka 13, POLSKA, NIP: 8992780056, REGON: 363252447, KRS 0000612529, e-mail: contact@itbuddy.pl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 100 000 zł, wpłaconym w całości,
   2. Regulamin – niniejszy dokument,
   3. Serwis – https://itbuddy.pl,
   4. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis,
   5. Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych w Serwisie w tym plików cookies i przesyłania Notyfikacji, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu,
   6. Materiały – utwory/dzieła autorskie, o których mowa w Konwencji Berneńskiej i Porozumienia TRIPS chronione na mocy implementacji poprzez ustawę z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231. z późn. zm.) – uprawnionym do rozporządzania jest Usługodawca,
   7. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej,
   8. Dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej w sposób pośredni lub bezpośredni,
   9. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe,
   10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego Użytkownika,
   11. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej,
   12. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie przeglądarki Użytkownika,
   13. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail),
   14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu, co będzie poprzedzone zmianą Regulaminu i powiadomieniem Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

  §2 Wymagania techniczne

  1. Do prawidłowego działania Serwisu wymagane jest korzystanie z urządzenia posiadającego dostęp do Internetu, z włączoną obsługą cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej w najnowszej stabilnej wersji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.
  2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów takich jak Flash, Silverlight, Java i innych.
  3. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od konieczności posiadania konta w Serwisie lub usłudze zewnętrznej (np. Disqus, WordPress, Facebook, konto e-mail).

  §3 Prawa własności intelektualnej

  1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz zawartości należą do Administratora.
  2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób naruszający uprawnienia Administratora lub/i osób trzecich. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, Administrator podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.
  3. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawnoautorskiej, w szczególności w zakresie: artykułów, wykorzystanych zdjęć i filmów. Prawa autorskie przysługują Serwisowi i/lub twórcom.
  4. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów serwisu.
  5. Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji w treści w Serwisie.
  6. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści, publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie, publikacja może być w każdej chwili przez niego odwołana po dokonaniu stosownego zgłoszenia do Administratora.
  7. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 roku.

  §4 Prawa i obowiązki Użytkownika

  1. Użytkownik ma prawo do:
   1. korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem,
   2. do korzystania z Serwisu poprzez przeglądanie i lekturę jego zasobów z wyłączeniem treści, do których dostęp Administrator ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów
   3. korzystania z udostępnionych darmowych materiałów po uprzednim wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   4. publikowania materiałów w formie komentarzy za pomocą narzędzi to umożliwiających, np. system komentarzy Facebooka, YouTube,
   5. domagania się usunięcia jego danych osobowych z bazy Administratora.
  2. Użytkownik zobowiązuje się:
   1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami polskiego prawa,
   2. posługiwać się danymi lub/i danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo posługiwania się (nie może naruszać praw osób trzecich),
   3. uprzednio sprawdzić czy spełnia wymagania techniczne do korzystania z Serwisu,
   4. nie korzystać z Serwisu w sposób naruszający prawo,
   5. korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. Zabrania się, w szczególności zamieszczania materiałów w celu prowadzenia działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów, w szczególności zamieszczania materiałów obrażających jakiekolwiek osoby czy też naruszających ich prawa, zawierających groźby, inwektywy, propagujących nienawiść wobec osób lub/i zwierząt bądź w jakikolwiek sposób je szykanujących, zamieszczania materiałów o charakterze pedofilskim, uwidoczniających lub/i propagujących przestępstwo, profanujących, obraźliwych, naruszających bądź mogących naruszać dobra osobiste bądź inne dobra prawnie chronione osób, zamieszczania materiałów atakujących, poniżających lub/i popierających przemoc, zachęcających do popełnienia przestępstwa. Zabrania się ponadto zamieszczania przekazów reklamowych naruszających prawo (np. reklama niedozwolona). Nie wolno dodawać żadnych niepełnych, fałszywych lub niedokładnych informacji o sobie ani żadnych informacji o jakiejkolwiek innej osobie, podszywać się pod żadną osobę ani wprowadzać w błąd co do tożsamości lub powiązań z jakąkolwiek osobą lub organizacją ani nie dodawać żadnych informacji, które mogą wprowadzić w błąd jakąkolwiek osobę. Działania Użytkownika nie mogą obejmować żadnych działań komercyjnych i zobowiązujesz się nie dodawać żadnych wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb czasowych, anulujących botów ani innych programów komputerowych, które są lub/i mają na celu uszkodzenie, szkodliwą ingerencję, przechwycenie lub zawłaszczenie dowolnego systemu, danych lub danych osobowych,
   6. nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora albo innych Użytkowników lub osób trzecich.

  §5 Prawa i obowiązki Administratora

  1. Administrator ma prawo do:
   1. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o zmianach w regulaminie,
   2. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, za pomocą newslettera lub/i Notyfikacji o nowych materiałach, które pojawią się w ramach Serwisu,
   3. pytania Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Serwisu. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego,
   4. badania sposobu korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających udoskonalać Usługi funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki itd.),
   5. usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin, jak również nieuwzględnione w nim powszechnie obowiązujące w życiu społecznym wartości.
  2. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika.
  3. Usługodawca może podejmować inne czynności i działania na zasadach określonych w Regulaminie.

  §6 Odpowiedzialność

  1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Serwisu,
  2. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia Serwisu przed wystąpieniem jakichkolwiek działań niepożądanych. Administrator zaleca Użytkownikom:
   1. stosowanie programów zabezpieczających urządzenie podłączone do sieci Internet i chroniących tożsamość osób korzystających z sieci Internet,
   2. unikanie korzystania z Serwisu przy użyciu publicznych sieci dostępu do Internetu (np. publicznego WiFi) jak i przypadkowego sprzętu.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. niepoprawnie wpisane dane przez Użytkownika,
   2. brak dostępu do sieci Internet przez Użytkownika albo ograniczenia w jego dostępności,
   3. ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Użytkownika, które stanowią podstawę do korzystania z Serwisu,
   4. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działań bądź jego zaniechań, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie z Serwisu
   5. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, który naruszył prawo bądź postanowienia Regulaminu,
   6. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,
   7. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, na skutek przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,
   8. linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.
  4. Użytkownik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzysta z Serwisu.
  5. Administrator nie ma wpływu na to jakie dane, w tym dane osobowe dodaje Użytkownik.

  §7 Ochrona Danych Osobowych

  1. Administrator Danych szanuje prawo do prywatności Użytkowników i dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji na etapie Rejestracji, logowania, korzystania z Aplikacji, w tym Usług (SSL).
  2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane mogą być za zgodą w zakresie i celu niezbędnym do wysyłania newslettera zawierającego informacje handlowe.
  3. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych. Szczegółowe informacje na temat prywatności znajdują się w Polityce Prywatności.
  4. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek:
   1. cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych,
   2. po upływie okresu na ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych.
  6. Administrator zastrzega, że przechowuje, przez okres wymagany przepisami prawa, dane o Użytkowniku w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami Umowy bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany (np. przepisy podatkowe).
  7. Administrator  nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub/i na podstawie zgody Użytkownika.
  8. Administrator  przetwarza takie dane jak: adres IP, strefa czasowa, geolokalizacja, historia odwiedzanych podstron w Serwisie, dane przeglądarki zgodnie z Polityką Prywatności.
  9. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika takie jak: e-mail, imię i nazwisko, telefon, ulica i numer, kod pocztowy, miasto, kraj, szkoła, hobby, płeć, data urodzenia, miasto, wizerunek i inne dane jakie Użytkownik uzupełni w formularzu.

  §8 Postanowienia końcowe

  1. Regulamin obowiązuje od dnia 31 lipca 2020 r.
  2. Czasem właściwym dla Administratora Serwisu jest CET (Central European Time).
  3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie jak również wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności jeśli zmiany te spowodowane będą okolicznościami faktycznymi lub prawnymi. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
  4. Administrator zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach dokonywanych w Regulaminie w formie publikacji w serwisie, wyświetlaniu stosownego komunikatu lub też w innej postaci umożliwiającej zapoznanie się ze zmianami Użytkownikom.
  5. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
  6. Regulamin Serwisu dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem https://www.itbuddy.pl/regulamin/
  X